• en
  • sv
  • ti

እቲ ብድሆታት ይርድኣና እዩ

ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ክሳብ ክንደይ ኣጸጋሚ
ክኸዉን ከምዝኽእል ይርድኣና እዩ።
ሓድሽ ባህሊ ንምልማድን፡
ሓደሽቲ ሕግታት ንምምሃርን።

ሓድሽ መምርሒ ፍቓድ ዓቢ መሳርሒ እዩ

መምርሒ ፍቓድ ንዉልቃዊ ናጽነት ንምብራኽን፡
ትሓልሞ ዝነበርካ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት ንምብራኽን
ከም መዉጽኢ ፖስፖርት ክኾነካ ይኽእል።
እዚ ኸኣ፡ ንዉልቃዊን ስድራቤታዉን ድልየታት
ንምስላጥ ሓጋዚ እዩ።

እዚ መሳርሒ’ዚ ንክሕግዘካ ኢና ኣዳሊናዮ

ከምዚ ስለዝዀነ ኢና ድማ DLswe.com ሃኒጽናዮ።

እዚ መሳርሒ’ዚ፡ ብቋንቋኻ፡ ናይ ሽወደን ሕግታት
መምርሒ ፍቓድ ፈተናታት ንክትመሃር ኢና ኣዳሊናዮ።
ናትና ድልየት፡ ሓሊፍካ፡ ኣብ ጎደናታት ብምእታዉ ብሩህ
መጻኢ ንምርካብ ምሕጋዝ እዩ!

ንድልታትካ ዝገጥሙ ናይ ኣባልነት ምርጫታት ግበር

299 SEK

፪ ሞንትሕስ ኣጭጨስስ
 

549 SEK

፪ ሞንትሕስ ኣጭጨስስ + ብኡክ

290 SEK

መጽሓፍ ክለሰ ሓሳብ ጥራይ